Algemene leden vergadering

terug naar overzicht

Dinsdag, 23 januari 2018

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING. Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal worden gehouden op Donderdag, 24 MEI 2018, s’ avonds om 20.00 UUR in ons clubgebouw, Vijverweg 1, Wierden. Leden die een prijs hebben gewonnen met een van de wedstrijden worden verzocht deze tijdens de uitreiking op de vergadering zelf op te komen halen. Wij hopen op een goede opkomst.

Het Bestuur.

A G E N D A .

Opening.
Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 mei 2017.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag van de secretaris over 2017.
Financieel verslag over 2017.
Kascontrole.
Begroting 2018.
Prijsuitreiking aan de winnaars van de verlengde Zomercompetitie en
De Vijverwedstrijden over het jaar 2017.

De winnaars worden verzocht de prijzen zelf op te komen halen.

PAUZE

Bestuursverkiezing.
Verkiezing lid kascommissie.
Vaststelling contributie voor het jaar 2019.
Vaststelling wedstrijdkalender en wedstrijdreglement.
Werkzaamheden / controle vijvers.
Rondvraag.
Sluiting.

Voor toelichting op de diverse agendapunten verwijzen wij naar de toelichting op de agenda.

Klik hier voor de toelichting.